KURSER: SMÄRTA

Undersökning och behandling av patienter med långvariga smärttillstånd i rörelseapparaten

Smärta är ett symptom, inte en diagnos. Smärta kan inte förklaras på det enkla sätt man gjorde tidigare. D.v.s. att den är orsakad av en passiv transmission av nociceptiva impulser från ett receptororgan till tolkning av CNS. I stället är smärta ett resultat av en dynamisk process av perception och tolkning av ett brett spektra inkommande impulser där både tankar, känslor och sensorik finns representerade. Detta är ffa. betecknande för det kroniska/långvariga smärttillståndet där psykosociala faktorer spelar en stor roll.

Det här innebär att långvariga smärttillstånd måste angripas multidisciplinärt. Den biopsykosociala modellen av hantering av smärta och dysfunktion är mycket viktig vid undersökning och behandling av smärtpatienter. Denna modell handlar om den negativa stressens påverkan på olika smärttillstånd. OMT (ortopedisk manuell terapi) är en metod som tidigare främst riktat in sig på den sensoriska delen av smärta. I takt med att smärtforskningen gått framåt har inriktningen vidgats. OMT är ett utmärkt och nödvändigt hjälpmedel vid undersökning och behandling av kronisk smärta trots att passiva behandlingsmetoder i sig inte räcker till för att hjälpa denna patient kategori.

Kursen ”Undersökning och behandling av långvariga smärttillstånd” syftar till att ur ett ortopedmedicinskt/biopsykosocialt perspektiv diagnostisera och behandla kroniska smärttillstånd i rörelseapparaten.

Del I: Omfattar förutom klinisk tolkning av smärtmekanismer och differentialdiagnostik även diskussion angående multidisciplinära behandlingsåtgärder och praktisk manuell terapi diagnostik. Här kommer stor vikt att läggas på manuella tester av dysfunktioner i muskulo-neuro-skeletala systemet.

Del II: Fortsätter med manuell behandling av långvariga smärttillstånd i rörelseapparaten. Valet av manuell behandling kommer att bero på aktuell typ av dominerande smärtmekanismer. När är det möjligt att behandla patient med enbart manuell terapi och när ska man i första hand betona andra inriktningar. När och hur kan psykosociala åtgärder kombineras med manuell terapi?
För att uppnå god klinisk relevans är uppläggningen av de manuella behandlingsmomenten problemorienterade

Målgrupp: Läkare och sjukgymnaster. Speciella förkunskaper inom manuell terapi och smärtfysiologi är inte nödvändiga, däremot är det önskvärt med erfarenhet från patienter av denna typ.

Lärare: Anders Gillblad, leg läkare och specialist i allmänmedicin med OMT examen. Björn Aasa, leg sjukgymnast, specialistkompetens i OMT, OMT III examen. Arbetar som privatpraktiserande sjukgymnast i Umeå. Har tillsammans med Anders startat upp OMT 20 p. vid Umeå universitet, (länk) där båda fortfarande undervisar.

Pris: Del I ( 3 dagar) 4.700 kr exkl. moms

Del II ( 3 dagar) 4.700 kr exkl. moms. Behörighet till Del II efter genomgången OMT 20 p, OMT II och III examen, nervstruktursmobiliseringskurs. I priset ingår kurslitteratur.

Anmälan:
Anmälan via e-post. Ange vilken kurs anmälan gäller samt namn, adress och telefonnummer. Kursavgiften sätts in på BG 5359-3265 senast 2 v. Innan kursstart.

info@docilis.se